نحوه ارسال هدایا

هدایا به آدرسی که توسط مشتری ارائه شده است ارسال می گردد.