نحوه پرداخت وجه

پرداخت وجه از طریق درگاه اینترنتی در زمان خرید انجام می گردد.